ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

محرم ۱۴۰۱ در قاب تصاویر

  • ۴۱۴

xn-Mj76c-H2w4fit-MJr-Jbf-Ce-A-ZMKIg-KQ0i-Ep-DU3bd57-WNRyc-D-LI5-NTg-Dot-Zli-SDvf-WDwn6n-E1-Zm-Crdfvu-Fwy-KNfm-Ltat-FRNIs3-M s-ZNj-Ruo-QOp0c-PZfofem-Bjv9et-IN8of-Vl-J4-Ak-Lc6b-Zt-MENSkb8-Ynw-Lm5ekp-XMi0n-PJl-E8-Zcr-SK1c-Xt-Jwak2-PItnzx1jv-DU4at-HLi AL9n-ZEXKp-YV2-Hfr-Pwim-Ha-NS5ny-Uyjl41wz-UAb-Y3oge0-H705-Vat-Rja-KQv-DKa4gy-Pl-En-VZRZa-YVbj0a-SKv1-Lpidd60-Lx-CHb1w4bn-Ks AL9n-ZEUu-UEFOuoc-Bl-Vh-XG1yhp-Sz-KHh-Rqs-L51j6-Kw4035-ZMVWL0-F-M-Bk-RVBw-USw4-Jhphx-CF8ib-H0-Cs-S4-WV1-Ed-RC4-Ro-Qv-OHDFvf-Yz AL9n-ZEUXNgg-ZJ6-WN41-TUFBQe-Tqzz-Qmi-YFf-Kmgv-Vr9-Oj-Lx-CUL-8-Oa-LMZ-97-Cb-URy5-Z4r0gw09pgu-Q3x0-DOAgyy-YAi-S6-Ya-ZKl-EBjb9 AL9n-ZEV18-Cea5-B3fhd-APNfkho-GRrlg-Lb53-Vsa-F1-Ane-Z61m-Gj-v-Q8mutbi-TYI4-Y7-Wp-Daj-T1-IQhow-DVXz-BLN55-Aj-NGyfs-TVc-VVLMIu AL9n-ZEW1-QP9qj-Vzh-RBb-Fp7urd3sy-Oe-Af3-COZRy8-B4-Jg-XRL6-CWD8-P1-ANsppr-L66-J2-Be-Rdevd-Esyp-DKVCXAo-EPNs-K4-Y-2-E0s-Jnt-Y5 AL9n-ZEUia-HFvs-HTltwck-O3-Zn-PZVedw-FJUNJ0c-EWmt-Pdjl3dky8r-C0u-UQm6-BL03-AUH9vc-Mc-F2k-Hh-XK3-CZ1jri6p-Sp-DJDm708-Tex3-K AL9n-ZEWrf0-Co4ezdb3-Ri-Mu6-Vlha-Ezr-Z8s-Nl-Ol-Jz2pn-TVi-L4g-E2-OFF3-Hbkno-JOIs-RKa5fc-M6r-Wf-YYOfwv-Oghy-Cg-WZ-OR7vg0ri7-PB AL9n-ZEUlsjos7-LNaqn7lx-W7uw4k-OGhr-YH-sq-RCI0w-OGEl-VF16-NH5-CQvu-A5-YHTDdo9-QHekz-MYBPx-Y7-Fw-O6-I0-Wc-KT8ey-X3a-ROIi-Z AL9n-ZEUTvm45-99-DGN4t-KBDZc-Tii-Rig-Rr-p-Lq-Ru-Q9-EHq8o-Ce3e-ra-DRoy-Z3-Nv1a-UH7c-Knh-A-ew9z-ZWOddfm-OZSWb-P2g-JMFhos-Gy AL9n-ZEVinf-Nqg6hvc-Vzg-Hgw7nzl-Gk-Z56-KFOtx-qzikbn2-k-QTGIY8-Mm5x-JPb1-Hz-Kpe-IX-ji4-Bir-KB7f7-Rp-P1hl6m-Y0le-Mqq9-Co0 AL9n-ZEVjw-Eu-N0-Fnt5-U01-CGd-Ak2-Msoov44-ECAz-Depw-Pd-TTL5qkrm-Lud49rs-Waz-Duqxi47-Zdju-Od21-N3al-J9w-HRc-CZy-F4b2o-P1-N1-Bp AL9n-ZEVwbc0-MTUGke-QDq4143-BLAv-SY-s22rh-FOr-T-ie-Mdd-LUUs0ap-NHh3u-Qgeh-ERr-Nk-MGd-AUbg4-CZEHe-PNNRZFHX2-Jhy-Vut-I AL9n-ZEW9yp-QY-8-of-Ku-N6-B9b-HNlh73-5hrb-PYSUdjw0-Ht-Hbqq-IA8-S-N8-BZ7h-Jdpbvl-K1-Dn-Ifdq8t2j-Fd-Lj66-WHCaa-Za-FTBgc1-BA AL9n-ZEWh-ONKOd-P9-Mcg9yi-P1on-V3-Pdr-BZBa2-jh-OUjk-ZVn-Zxy-Zu-ET-Kmtop-RXZe-Uwloy-Hp-FYnp-LVb-Yr-UXhj-E6dl-TD6-CLQ5d-Nst AL9n-ZEWj-OH7bj-YJy0-Lr9-Yk4-J9b-LSss-Ai-Zh-Dcrtxqx-QSe-I-z-JLTJO-x-F4-Tn-H3c-G-r0d-FDvkbfa3-Ddb6p-Ad-Mj6h-F20qt-Lj-U6-I6-Fq-X AL9n-ZEWkcwpxi-G6l-XG7-K0l-KJk-Xa-QCD6lf-ZTYOv184pyfmu-U3ic9-Y0-Qjqk-Nr-TD06-Cy-Eq-XFs-RWZAP6289v-Lm-Erns-CIlb-OMq3-Iqnu-EQ AL9n-ZEX-0-F8-Qd0v-YREXOt2air-Rlv-Jfib9-Bjygqm9fezlgm-T71g-RGv-Pbtef-Nd2k-Cu0f-DGc6-Zz-Nt-XD32-U7-Qn-TS3-Sc-ES5c4z-Go-M9-J-M AL9n-ZEXo-Cg8-VB8x-Od-Ga-Urm5w2-KDd-IY6pv8z7plq-Cjb7-Dc3d-Gp7t-JZtvhf-ZBne-Agu-BNA4-Ncgap-Qll-S341-ZZ4on-Afw-Rgbq1-G-EITE4 ezgif-3-68fddfc26c IMG-20220809-WA0001 IMG-20220809-WA0002 IMG-20220809-WA0003 IMG-20220809-WA0004 IMG-20220809-WA0005 IMG-20220809-WA0006 IMG-20220809-WA0007 IMG-20220809-WA0011 IMG-20220809-WA0012 IMG-20220809-WA0013 IMG-20220809-WA0014 IMG-20220809-WA0015 IMG-20220809-WA0016 IMG-20220809-WA0017 IMG-20220809-WA0018 IMG-20220809-WA0019 IMG-20220809-WA0021 IMG-20220809-WA0022 IMG-20220809-WA0023 IMG-20220809-WA0024 IMG-20220809-WA0025 IMG-20220809-WA0026 IMG-20220809-WA0027 IMG-20220809-WA0028 IMG-20220809-WA0029 IMG-20220809-WA0030 IMG-20220809-WA0031 IMG-20220809-WA0032 IMG-20220809-WA0033 IMG-20220809-WA0034 IMG-20220809-WA0035 IMG-20220809-WA0036 IMG-20220809-WA0037 IMG-20220809-WA0038 IMG-20220809-WA0039

عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد قدیم خانیک +فیلم

  • ۳۱۲

امروز هشتم محرم ۱۴۴۴ و ۱۵مرداد ۱۴۰۱ است. عزاداران حسینی پس از قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه به صورت منسجم به سمت روستای قدیم حرکت کردند. و ضمن نوحه خوانی و سینه زنی مسیر ۳ کیلومتری را طی کرده و در مسجد جامع روستای قدیم خانیک هم به عزاداری پرداختند.

تصاویر حرکت عزاداران به سمت مسجد روستای قدیم

  • ۲۹۹

هشتم محرم ۱۴۴۴
اعتیاد به فرهنگ بیگانه

  • ۳۰۲

یکی از مولفه های اساسی در هر فرهنگ زبان است. چرا که دروازه ورود به اعماق فرهنگی و آشنایی با آن از سویی و معرفی و شناساندن عناصر دیگر فرهنگ به مخاطبان از سوی دیگر است ولی با کمال تأسف امروزه شاهد بی توجهی به این مهم هستیم به گونه ای که حتی در مراجع رسمی از جمله صدا و سیما و مجلس و دولت و ...از واژه های بیگانه استفاده می شود. از محاوره های روزمره گرفته تا نوشتار.
چرا اینقدر بی توجه و بی تفاوت شده ایم.
استفاده از زبان فارسی به معنی بی توجهی و عدم یادگیری زبان های دیگر نیست و بر عکس کسی که به این بلوغ رسیده و به چند زبان تسلط دارد بیشتر به اهمیت این موضوع ایمان دارد. و بر عکس برخی از کسانی که در گفتار و نوشتار از واژه های یک زبان دیگر استفاه می کنند اغلب شناختی از زبان مذکور ندارد و قادر نیستند چند دقیقه با آن زبان صحبت کنند یا متنی را بخوانند و درک کنند.
به این تصویر دقت کنید

اولین مسلسل تولید ایران

این تصویر را چند روز پیش از موزه سلاح های سلطنتی مجتمع سعدآباد گرفتم چیزی که برای من جالب بود نام فارسی حک شده روی سلاح بود که هم نام و هم شماره نمونه به فارسی نوشته شده بود. ولی امروز با کمال تأسف بر روی تولیدات ایرانی برچسب انگلیسی می بینیم که نام و محل تولید و ... به انگلیسی نوشته شده است. چرا؟؟؟؟
چرا روی خودروها و حتی قطعات صنعتی و حتی نظامی از زبان فارسی استفاده نمی شود.
متولیان فرهنگی کجایند؟
در شهر خودمان سه سال پیش ساختمان جدید اورژانس را ساختند و تابلو بزرگ با حروف برجسته و لامپ های رنگارنگ به زبان انگلیسی نصب کردند EMERGENSY , و همچنین تابلو بزرگی با نوشته FERDOWS در رودی شهر ...
گسترش استفاده از واژه های بیگانه در گفتگوهای روزمره و حتی رسمی نیز گواهی بر اعتیاد به کاربرد اصطلاحات بیگانه است و گویا برخی این امر را برای خود نشانه به روز بودن و منزلت اجتماعی می دانند. واژه هایی مانند مرسی ، اوکی ، تایم ....
امید است به این توانایی برسیم که به جای تکرار طوطی وار برخی واژه های بیگانه، به چند زبان دنیا مسط شویم و بتوانیم ضمن مطالعه و فهم مطالب در مورد سایر ملل و فرهنگ ها ، زیبایی های ( طبیعی ، اجتماعی ، اعتقادی و فرهنگی ،) کشورمان را به دنیا معرفی کنیم