ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

چشمه ها 1385

  • ۱۵۸

khanik1

khanik1-1

khanik1-10

khanik1-2

khanik1-3

khanik1-4

khanik1-5

khanik1-6

khanik1-7

khanik1-8

khanik1-9

تصاویری از خانیک 1385

  • ۱۵۶

khanik

khanik-1

khanik-12

khanik-13

khanik-2

khanik-3

khanik-4

khanik-5

khanik-52

khanik-53

khanik-56

khanik-57

khanik-58

khanik-59

khanik-60

khanik-61

khanik-64

khanik-65

khanik-66