ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

داده های جمعیتی خانیک

  • ۱۵۰

شهریور 1391

khanik6-6-1391

 

درصد

male

مرد

female

زن

total

 

 

192

47.76

210

52.2388

402

زیر5سال

9.701

20

 

19

 

39

زیر30سال

47.26

101

 

89

 

190

بالای 30سال

52.74

91

 

121

 

212

بالای 60سال

23.63

47

 

48

 

95

باسواد

71.64

150

 

138

 

288

تعداد و بعد خانوار 1345تا1385

سال

تعداد جمعیت

تعدادخانوار

بعدخانوار

1345

491

133

3.4

1355

472

129

3.65

1365

555

146

3.8

1375

443

126

3.51

1378

501

128

3.91

1385

453

127

3.56

گروه های عمده سنـــی 1385

0-14

82

18.10155

15-34

170

37.52759

35-64

119

26.26932

بالای 65

82

18.10155

جمع کل

453

100

نسبت جنسی در گروههای عمده سنی 1385

سال 1365

146

تعداد خانوار

457

جمعیت بالای 6 سال

230

تعداد باسوادان

157 جمعیت شاغل

555

جمعیت کل

تصاویری ازمراسم عزاداری سرور آزادگان جهان (امام حسین (ع) در خانیک 1391

  • ۱۴۳

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم

محرم