ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

نمونه هایی از منسوجات تولیدی در خانیک 6دهه قبل

  • ۲۴۴

بافنده این منسوجات مرحومه خدیجه پسندیده همسر شادروان محمداصغر عابدینی می باشد.(تولد 1315 وفات 1398)

چَدِر

لنگی

چدرشو

لنگی

چدرشو

دسترخو