ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

آب ورودی به استخر خانیک 1394

  • ۱۴۴
مرداد 1394

اربعین94 -خانیک

  • ۱۴۵

اربعین94

اربعین94درخانیک

اربعین94درخانیکاربعین94درخانیکاربعین94اربعین94اربعین94درخانیک

غبار روبی مزار شهدا عصر پنجشنبه 5 آذر94

  • ۱۲۷

غبار روبی مزار شهدا

غبار روبی مزار شهدا