ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویری از خانیک -سال 1384

  • ۱۷۸

khanikshah-10

khanikshah-11

khanikshah-12

khanikshah-13

khanikshah-14

khanikshah-15

khanikshah-16

khanikshah-17

khanikshah-18

khanikshah-19

khanikshah-2

khanikshah-20

khanikshah-21

khanikshah-22

khanikshah-23

khanikshah-24

khanikshah-25

khanikshah-26

khanikshah-27

khanikshah-28

khanikshah-29

khanikshah-3

khanikshah-30

khanikshah-31

khanikshah-33

khanikshah-34

khanikshah-35

khanikshah-36

khanikshah-37

khanikshah-38

khanikshah-4

khanikshah-5

khanikshah-6

khanikshah-7

khanikshah-8

khanikshah-9