ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شکستن درخت کاج بر اثر طوفان

  • ۲۰۹

بارش تگرگ هایی به اندازه گردو در خانیک + تصاویر

  • ۲۲۰