ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

روز دهم محرم 1402 -بهشت خاتم الانبیاء خانیک+ فیلم

  • ۱۷۹

اولین فیلم مستند از عاشورا در خانیک

  • ۱۸۸

این قدیمی ترین فیلم موجود از مراسم عاشورا در خانیک است که در روز پنج شنبه 20بهمن 1384هجری خورشیدی مصادف با 10 محرم 1427 هجری قمری با یک دوربین دیجیتال کوچک ضبط گردید

محرم ۱۴۰۱ در قاب تصاویر

  • ۳۷۶

xn-Mj76c-H2w4fit-MJr-Jbf-Ce-A-ZMKIg-KQ0i-Ep-DU3bd57-WNRyc-D-LI5-NTg-Dot-Zli-SDvf-WDwn6n-E1-Zm-Crdfvu-Fwy-KNfm-Ltat-FRNIs3-M s-ZNj-Ruo-QOp0c-PZfofem-Bjv9et-IN8of-Vl-J4-Ak-Lc6b-Zt-MENSkb8-Ynw-Lm5ekp-XMi0n-PJl-E8-Zcr-SK1c-Xt-Jwak2-PItnzx1jv-DU4at-HLi AL9n-ZEXKp-YV2-Hfr-Pwim-Ha-NS5ny-Uyjl41wz-UAb-Y3oge0-H705-Vat-Rja-KQv-DKa4gy-Pl-En-VZRZa-YVbj0a-SKv1-Lpidd60-Lx-CHb1w4bn-Ks AL9n-ZEUu-UEFOuoc-Bl-Vh-XG1yhp-Sz-KHh-Rqs-L51j6-Kw4035-ZMVWL0-F-M-Bk-RVBw-USw4-Jhphx-CF8ib-H0-Cs-S4-WV1-Ed-RC4-Ro-Qv-OHDFvf-Yz AL9n-ZEUXNgg-ZJ6-WN41-TUFBQe-Tqzz-Qmi-YFf-Kmgv-Vr9-Oj-Lx-CUL-8-Oa-LMZ-97-Cb-URy5-Z4r0gw09pgu-Q3x0-DOAgyy-YAi-S6-Ya-ZKl-EBjb9 AL9n-ZEV18-Cea5-B3fhd-APNfkho-GRrlg-Lb53-Vsa-F1-Ane-Z61m-Gj-v-Q8mutbi-TYI4-Y7-Wp-Daj-T1-IQhow-DVXz-BLN55-Aj-NGyfs-TVc-VVLMIu AL9n-ZEW1-QP9qj-Vzh-RBb-Fp7urd3sy-Oe-Af3-COZRy8-B4-Jg-XRL6-CWD8-P1-ANsppr-L66-J2-Be-Rdevd-Esyp-DKVCXAo-EPNs-K4-Y-2-E0s-Jnt-Y5 AL9n-ZEUia-HFvs-HTltwck-O3-Zn-PZVedw-FJUNJ0c-EWmt-Pdjl3dky8r-C0u-UQm6-BL03-AUH9vc-Mc-F2k-Hh-XK3-CZ1jri6p-Sp-DJDm708-Tex3-K AL9n-ZEWrf0-Co4ezdb3-Ri-Mu6-Vlha-Ezr-Z8s-Nl-Ol-Jz2pn-TVi-L4g-E2-OFF3-Hbkno-JOIs-RKa5fc-M6r-Wf-YYOfwv-Oghy-Cg-WZ-OR7vg0ri7-PB AL9n-ZEUlsjos7-LNaqn7lx-W7uw4k-OGhr-YH-sq-RCI0w-OGEl-VF16-NH5-CQvu-A5-YHTDdo9-QHekz-MYBPx-Y7-Fw-O6-I0-Wc-KT8ey-X3a-ROIi-Z AL9n-ZEUTvm45-99-DGN4t-KBDZc-Tii-Rig-Rr-p-Lq-Ru-Q9-EHq8o-Ce3e-ra-DRoy-Z3-Nv1a-UH7c-Knh-A-ew9z-ZWOddfm-OZSWb-P2g-JMFhos-Gy AL9n-ZEVinf-Nqg6hvc-Vzg-Hgw7nzl-Gk-Z56-KFOtx-qzikbn2-k-QTGIY8-Mm5x-JPb1-Hz-Kpe-IX-ji4-Bir-KB7f7-Rp-P1hl6m-Y0le-Mqq9-Co0 AL9n-ZEVjw-Eu-N0-Fnt5-U01-CGd-Ak2-Msoov44-ECAz-Depw-Pd-TTL5qkrm-Lud49rs-Waz-Duqxi47-Zdju-Od21-N3al-J9w-HRc-CZy-F4b2o-P1-N1-Bp AL9n-ZEVwbc0-MTUGke-QDq4143-BLAv-SY-s22rh-FOr-T-ie-Mdd-LUUs0ap-NHh3u-Qgeh-ERr-Nk-MGd-AUbg4-CZEHe-PNNRZFHX2-Jhy-Vut-I AL9n-ZEW9yp-QY-8-of-Ku-N6-B9b-HNlh73-5hrb-PYSUdjw0-Ht-Hbqq-IA8-S-N8-BZ7h-Jdpbvl-K1-Dn-Ifdq8t2j-Fd-Lj66-WHCaa-Za-FTBgc1-BA AL9n-ZEWh-ONKOd-P9-Mcg9yi-P1on-V3-Pdr-BZBa2-jh-OUjk-ZVn-Zxy-Zu-ET-Kmtop-RXZe-Uwloy-Hp-FYnp-LVb-Yr-UXhj-E6dl-TD6-CLQ5d-Nst AL9n-ZEWj-OH7bj-YJy0-Lr9-Yk4-J9b-LSss-Ai-Zh-Dcrtxqx-QSe-I-z-JLTJO-x-F4-Tn-H3c-G-r0d-FDvkbfa3-Ddb6p-Ad-Mj6h-F20qt-Lj-U6-I6-Fq-X AL9n-ZEWkcwpxi-G6l-XG7-K0l-KJk-Xa-QCD6lf-ZTYOv184pyfmu-U3ic9-Y0-Qjqk-Nr-TD06-Cy-Eq-XFs-RWZAP6289v-Lm-Erns-CIlb-OMq3-Iqnu-EQ AL9n-ZEX-0-F8-Qd0v-YREXOt2air-Rlv-Jfib9-Bjygqm9fezlgm-T71g-RGv-Pbtef-Nd2k-Cu0f-DGc6-Zz-Nt-XD32-U7-Qn-TS3-Sc-ES5c4z-Go-M9-J-M AL9n-ZEXo-Cg8-VB8x-Od-Ga-Urm5w2-KDd-IY6pv8z7plq-Cjb7-Dc3d-Gp7t-JZtvhf-ZBne-Agu-BNA4-Ncgap-Qll-S341-ZZ4on-Afw-Rgbq1-G-EITE4 ezgif-3-68fddfc26c IMG-20220809-WA0001 IMG-20220809-WA0002 IMG-20220809-WA0003 IMG-20220809-WA0004 IMG-20220809-WA0005 IMG-20220809-WA0006 IMG-20220809-WA0007 IMG-20220809-WA0011 IMG-20220809-WA0012 IMG-20220809-WA0013 IMG-20220809-WA0014 IMG-20220809-WA0015 IMG-20220809-WA0016 IMG-20220809-WA0017 IMG-20220809-WA0018 IMG-20220809-WA0019 IMG-20220809-WA0021 IMG-20220809-WA0022 IMG-20220809-WA0023 IMG-20220809-WA0024 IMG-20220809-WA0025 IMG-20220809-WA0026 IMG-20220809-WA0027 IMG-20220809-WA0028 IMG-20220809-WA0029 IMG-20220809-WA0030 IMG-20220809-WA0031 IMG-20220809-WA0032 IMG-20220809-WA0033 IMG-20220809-WA0034 IMG-20220809-WA0035 IMG-20220809-WA0036 IMG-20220809-WA0037 IMG-20220809-WA0038 IMG-20220809-WA0039

عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد قدیم خانیک +فیلم

  • ۲۸۱

امروز هشتم محرم ۱۴۴۴ و ۱۵مرداد ۱۴۰۱ است. عزاداران حسینی پس از قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه به صورت منسجم به سمت روستای قدیم حرکت کردند. و ضمن نوحه خوانی و سینه زنی مسیر ۳ کیلومتری را طی کرده و در مسجد جامع روستای قدیم خانیک هم به عزاداری پرداختند.

تصاویر حرکت عزاداران به سمت مسجد روستای قدیم

  • ۲۷۱

هشتم محرم ۱۴۴۴
محرم 1399 در خانیک

  • ۲۲۹

مراسم روز عاشورای98- امام زاده خانیک +فیلم

  • ۲۳۴

گوشه ای از مراسم شام غریبان شهدای کربلا- خانیک 1398

  • ۱۹۷

محرم 1398 در خانیک به روایت تصویر

  • ۲۰۴

moharram1398khanik15

moharram1398khanik26

moharram1398khanik33

moharram1398khanik34

moharram1398khanik36

moharram1398khanik38

moharram1398khanik41

moharram1398khanik44

moharram1398khanik49

moharram1398khanik53

moharram1398khanik54

moharram1398khanik56

moharram1398khanik59

moharram1398khanik60

moharram1398khanik61

moharram1398khanik62

moharram1398khanik63

moharram1398khanik64

moharram1398khanik65

moharram1398khanik70

moharram1398khanik71

moharram1398khanik72

moharram1398khanik74

moharram1398khanik75

moharram1398khanik76

moharram1398khanik79

moharram1398khanik80

moharram1398khanik84

moharram1398khanik85

moharram1398khanik87

اربعین 97 خانیک

  • ۱۶۷

شب اربعین


زیارت عاشورا - صبح روز اربعین


شامگاه اربعین


در پایان مراسم عزاداران بر سر سفره اباعبدالله میهمان شدند