ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

ثبت صاعقه

 • ۱۴۵

سرمازدگی 14 فروردین 95

 • ۱۰۱

13 فروردین 1395 در خانیک

 • ۱۵۰

IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۱۵۶۵۰ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۶۱۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۶۲۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۰۷ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۱۵ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۲۳۷۲۲ IMG ۲۰۱۶۰۴۰۱ ۱۱۵۵۴۱

نوروز 1395 در خانیک

 • ۲۴۳

نوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیکنوروز95 امامزاده خانیک

نوروز95 امامزاده خانیک