ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

گل های زعفران

  • ۱۰

تبدیل پاورپوینت به جزوه

  • ۱۰

تبدیل اسلایدهای پاورپوینت به تصویر

  • ۱۰

صدای باران

  • ۹

غنچه های زعفران

  • ۱۴

آب زلال

  • ۱۰

برفراز خانیک 1401

  • ۲۷

نمایی از روستای تاریخی خانیک 1401

  • ۲۷

این ویدیو بریده هایی از مستند دشت آباد تولید سیمای خاوران است که تابستان امسال در خانیک تولید شد.

محرم ۱۴۰۱ در قاب تصاویر

  • ۳۳

xn-Mj76c-H2w4fit-MJr-Jbf-Ce-A-ZMKIg-KQ0i-Ep-DU3bd57-WNRyc-D-LI5-NTg-Dot-Zli-SDvf-WDwn6n-E1-Zm-Crdfvu-Fwy-KNfm-Ltat-FRNIs3-M s-ZNj-Ruo-QOp0c-PZfofem-Bjv9et-IN8of-Vl-J4-Ak-Lc6b-Zt-MENSkb8-Ynw-Lm5ekp-XMi0n-PJl-E8-Zcr-SK1c-Xt-Jwak2-PItnzx1jv-DU4at-HLi AL9n-ZEXKp-YV2-Hfr-Pwim-Ha-NS5ny-Uyjl41wz-UAb-Y3oge0-H705-Vat-Rja-KQv-DKa4gy-Pl-En-VZRZa-YVbj0a-SKv1-Lpidd60-Lx-CHb1w4bn-Ks AL9n-ZEUu-UEFOuoc-Bl-Vh-XG1yhp-Sz-KHh-Rqs-L51j6-Kw4035-ZMVWL0-F-M-Bk-RVBw-USw4-Jhphx-CF8ib-H0-Cs-S4-WV1-Ed-RC4-Ro-Qv-OHDFvf-Yz AL9n-ZEUXNgg-ZJ6-WN41-TUFBQe-Tqzz-Qmi-YFf-Kmgv-Vr9-Oj-Lx-CUL-8-Oa-LMZ-97-Cb-URy5-Z4r0gw09pgu-Q3x0-DOAgyy-YAi-S6-Ya-ZKl-EBjb9 AL9n-ZEV18-Cea5-B3fhd-APNfkho-GRrlg-Lb53-Vsa-F1-Ane-Z61m-Gj-v-Q8mutbi-TYI4-Y7-Wp-Daj-T1-IQhow-DVXz-BLN55-Aj-NGyfs-TVc-VVLMIu AL9n-ZEW1-QP9qj-Vzh-RBb-Fp7urd3sy-Oe-Af3-COZRy8-B4-Jg-XRL6-CWD8-P1-ANsppr-L66-J2-Be-Rdevd-Esyp-DKVCXAo-EPNs-K4-Y-2-E0s-Jnt-Y5 AL9n-ZEUia-HFvs-HTltwck-O3-Zn-PZVedw-FJUNJ0c-EWmt-Pdjl3dky8r-C0u-UQm6-BL03-AUH9vc-Mc-F2k-Hh-XK3-CZ1jri6p-Sp-DJDm708-Tex3-K AL9n-ZEWrf0-Co4ezdb3-Ri-Mu6-Vlha-Ezr-Z8s-Nl-Ol-Jz2pn-TVi-L4g-E2-OFF3-Hbkno-JOIs-RKa5fc-M6r-Wf-YYOfwv-Oghy-Cg-WZ-OR7vg0ri7-PB AL9n-ZEUlsjos7-LNaqn7lx-W7uw4k-OGhr-YH-sq-RCI0w-OGEl-VF16-NH5-CQvu-A5-YHTDdo9-QHekz-MYBPx-Y7-Fw-O6-I0-Wc-KT8ey-X3a-ROIi-Z AL9n-ZEUTvm45-99-DGN4t-KBDZc-Tii-Rig-Rr-p-Lq-Ru-Q9-EHq8o-Ce3e-ra-DRoy-Z3-Nv1a-UH7c-Knh-A-ew9z-ZWOddfm-OZSWb-P2g-JMFhos-Gy AL9n-ZEVinf-Nqg6hvc-Vzg-Hgw7nzl-Gk-Z56-KFOtx-qzikbn2-k-QTGIY8-Mm5x-JPb1-Hz-Kpe-IX-ji4-Bir-KB7f7-Rp-P1hl6m-Y0le-Mqq9-Co0 AL9n-ZEVjw-Eu-N0-Fnt5-U01-CGd-Ak2-Msoov44-ECAz-Depw-Pd-TTL5qkrm-Lud49rs-Waz-Duqxi47-Zdju-Od21-N3al-J9w-HRc-CZy-F4b2o-P1-N1-Bp AL9n-ZEVwbc0-MTUGke-QDq4143-BLAv-SY-s22rh-FOr-T-ie-Mdd-LUUs0ap-NHh3u-Qgeh-ERr-Nk-MGd-AUbg4-CZEHe-PNNRZFHX2-Jhy-Vut-I AL9n-ZEW9yp-QY-8-of-Ku-N6-B9b-HNlh73-5hrb-PYSUdjw0-Ht-Hbqq-IA8-S-N8-BZ7h-Jdpbvl-K1-Dn-Ifdq8t2j-Fd-Lj66-WHCaa-Za-FTBgc1-BA AL9n-ZEWh-ONKOd-P9-Mcg9yi-P1on-V3-Pdr-BZBa2-jh-OUjk-ZVn-Zxy-Zu-ET-Kmtop-RXZe-Uwloy-Hp-FYnp-LVb-Yr-UXhj-E6dl-TD6-CLQ5d-Nst AL9n-ZEWj-OH7bj-YJy0-Lr9-Yk4-J9b-LSss-Ai-Zh-Dcrtxqx-QSe-I-z-JLTJO-x-F4-Tn-H3c-G-r0d-FDvkbfa3-Ddb6p-Ad-Mj6h-F20qt-Lj-U6-I6-Fq-X AL9n-ZEWkcwpxi-G6l-XG7-K0l-KJk-Xa-QCD6lf-ZTYOv184pyfmu-U3ic9-Y0-Qjqk-Nr-TD06-Cy-Eq-XFs-RWZAP6289v-Lm-Erns-CIlb-OMq3-Iqnu-EQ AL9n-ZEX-0-F8-Qd0v-YREXOt2air-Rlv-Jfib9-Bjygqm9fezlgm-T71g-RGv-Pbtef-Nd2k-Cu0f-DGc6-Zz-Nt-XD32-U7-Qn-TS3-Sc-ES5c4z-Go-M9-J-M AL9n-ZEXo-Cg8-VB8x-Od-Ga-Urm5w2-KDd-IY6pv8z7plq-Cjb7-Dc3d-Gp7t-JZtvhf-ZBne-Agu-BNA4-Ncgap-Qll-S341-ZZ4on-Afw-Rgbq1-G-EITE4 ezgif-3-68fddfc26c IMG-20220809-WA0001 IMG-20220809-WA0002 IMG-20220809-WA0003 IMG-20220809-WA0004 IMG-20220809-WA0005 IMG-20220809-WA0006 IMG-20220809-WA0007 IMG-20220809-WA0011 IMG-20220809-WA0012 IMG-20220809-WA0013 IMG-20220809-WA0014 IMG-20220809-WA0015 IMG-20220809-WA0016 IMG-20220809-WA0017 IMG-20220809-WA0018 IMG-20220809-WA0019 IMG-20220809-WA0021 IMG-20220809-WA0022 IMG-20220809-WA0023 IMG-20220809-WA0024 IMG-20220809-WA0025 IMG-20220809-WA0026 IMG-20220809-WA0027 IMG-20220809-WA0028 IMG-20220809-WA0029 IMG-20220809-WA0030 IMG-20220809-WA0031 IMG-20220809-WA0032 IMG-20220809-WA0033 IMG-20220809-WA0034 IMG-20220809-WA0035 IMG-20220809-WA0036 IMG-20220809-WA0037 IMG-20220809-WA0038 IMG-20220809-WA0039

عزاداری اباعبدالله الحسین (ع) در مسجد قدیم خانیک +فیلم

  • ۳۴

امروز هشتم محرم ۱۴۴۴ و ۱۵مرداد ۱۴۰۱ است. عزاداران حسینی پس از قرائت زیارت عاشورا و صرف صبحانه به صورت منسجم به سمت روستای قدیم حرکت کردند. و ضمن نوحه خوانی و سینه زنی مسیر ۳ کیلومتری را طی کرده و در مسجد جامع روستای قدیم خانیک هم به عزاداری پرداختند.