ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

شروع پی کنی مسجد و حسینیه 22 بهمن 1384

  • ۶۳

شهرک خانیک بهمن 1384

  • ۷۷

khanik1384-1

khanik1384-2

khanik1384-3

khanik1384-4

تصاویری از آخرین عاشورا در روستای قدیم 1384

  • ۷۷

ashoora1384 ashoora138417 ashoora138418 ashoora138419 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972011 1 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba972014 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97202 1 ashoora13844829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97206

اردوی طبس بهمن 1384

  • ۵۸

PICT0057

PICT0058

PICT0059

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0063

PICT0064PICT0066

PICT0068

PICT0069

PICT0070

PICT0071

PICT0072

PICT0073

PICT0074

PICT0075

PICT0076

PICT0077

PICT0078

PICT0079

PICT0080

PICT0081

PICT0082

PICT0083اردوی یزد 1384

  • ۵۸

PICT0001

PICT0002

PICT0003

PICT0004

PICT0005

PICT0006

PICT0007

PICT0008

PICT0009

PICT0010

PICT0011

PICT0012

PICT0013

PICT0014

PICT0015

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0024

PICT0025

PICT0026

PICT0027

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031

PICT0032

PICT0033

PICT0034

PICT0035

PICT0036

PICT0037

PICT0038

PICT0039

PICT0040

PICT0041

PICT0042

PICT0043

PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

اردوی هرمزگان بهمن1384

  • ۵۶

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

PICT0057

PICT0058

PICT0059

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0063

PICT0064

PICT0065

PICT0066

PICT0067

PICT0068

PICT0069

PICT0070

PICT0007

PICT0008

PICT0009

PICT0010

PICT0011

PICT0012

PICT0013

PICT0014

PICT0015

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0024

PICT0026

PICT0027

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031

PICT0032

PICT0033

PICT0034

PICT0035

PICT0036

PICT0037

PICT0038

PICT0039

PICT0041

PICT0042

PICT0043

PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

PICT0053

PICT0054

PICT0055

PICT0056

PICT0057

PICT0058

PICT0060

PICT0061

PICT0062

PICT0064

PICT0065

PICT0066

PICT0067

PICT0070

PICT0071

PICT0072

تصاویری از اردوی هرمزگان بهمن1384

  • ۳۶

اردوی کرمان و هرمزگان بهمن1384

  • ۳۲

اردوی کرمان 1384

  • ۵۸CLIP0002

CLIP0003

CLIP0004

CLIP0005

CLIP0006

CLIP0007

CLIP0008

CLIP0009

CLIP0018

CLIP0019

CLIP0020

CLIP0021

CLIP0022

CLIP0023

CLIP0024

CLIP0025

CLIP0026

CLIP0027

PICT0002

PICT0003

PICT0004PICT0006

PICT0007

PICT0011

PICT0012

PICT0014

PICT0016

PICT0017

PICT0018

PICT0019

PICT0020

PICT0021

PICT0022

PICT0023

PICT0028

PICT0029

PICT0030

PICT0031PICT0033

PICT0034

PICT0035PICT0037

PICT0038

PICT0041

PICT0042PICT0044

PICT0045

PICT0046

PICT0047

PICT0048

PICT0049

PICT0050

PICT0051

PICT0052

چشمه های آب گرم معدنی دیگ رستم

  • ۷۴

این فیلم را 6 بهمن ماه 1384 که با دانشجویان مرکر تربیت معلم بنتالهدی صدر فردوس در قالب اردوی دانشجویی عازم استان هرمزگان بودیم در دیگ رستم بین دیهوک و کرمان کرفتم