ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

حمام خورشیدی خانیک قبل از تخریب-فیلم

  • ۱۲۹

رویش گیاه از دل سنگ خانیک + فیلم

  • ۱۴۸