ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

سند قدیمی از خانیک

  • ۱۶۵

عید فطر 1390 در خانیک- + فیلم

  • ۱۷۶

khanik90 6eadfetr23 khanik90 6eadfetr24 khanik90 6eadfetr25 khanik90 6eadfetr29