ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

گشت و گذاری در کوچه های پوشیده از برف خانیک86

  • ۱۴۳

آخرین برف سنگین در دو دهه گذشته را 14سال قبل در خانیک شاهد بودیم