ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

فاصله قنات های بکری، گوده ، کلاته و آبدریک از خانیک

  • ۱۳۳

فاصله قنات بکری از خانیک از طریق جاده آسفالته  8000متر

فاصله قنات گوده   4900 متر

فاصله قنات کلاته حسن بیک  3800 متر

فاصله قنات آبدریک  1500 متر