ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

مزرعه خشخاش خانیک دهه 50

  • ۳۴

قبل از انقلاب اسلامی کشت خشخاش و استحصال تریاک در مزارع منطقه مرسوم بود و با نظارت دولت شاهنشاهی ایران مزارع زیر کشت خشخاش می رفت و فصل برداشت تریاک با برپایی چادر و استقرار  اکیپ هایی  محصول تریاک از کشاورزان خریداری می شد و در قبال آن رسیدی تحویلشان می شد. و در پایان فصل برداشت بهای محصول تحویل داده شده به کشاورزان پرداخت می شد.  ورود و خروج از مزارع هم کنترل می شد و بازدید بدنی بعمل می آمد تا کسی با خود تریاک نبرد. تصاویر زیر مربوط به آن سالهاست.

 این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khanikeferdows50-1-400x279.jpg است

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khanik50-400x253.jpg است
مزرعه خانیک دهه 50

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن khanikshah-344x400.jpg است