ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

دعای عرفه در بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک 1396

  • ۱۹۳

عصر پنجشنبه ۹شهریور ۹۶ دعای عرفه در بارگاه امام زاده قرائت شد