ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

حضور نماینده در روستای خانیک سه شنبه ۲۷ فروردین ۱۳۸۷

  • ۱۷۰

khanik-ir-124

khanik-ir-55

khanik-ir-57

khanik-ir-60

khanik-ir-68

khanik-ir-71

khanik-ir-86

khanik-ir