ویدیوها ، تصاویر و مقاله های ابراهیم حقیقی

این مجموعه با هدف ثبت وقایع و انعکاس قابلیت ها ، مسائل و زیبایی های اطراف گردآوری شده است

تصاویر قدیمی از خانیک

  • ۳۴۰

تصویر قدیمی از خانیک

تصویر قدیمی از اهالی